REFERATTAR-KZ.NAROD.RU

курсовые работы, рефераты на казахском ¤зыке

 
Қазақша жұмыстар тiзiмi: файл Base_ref.rar

Ѕұл файлда б≥здег≥ барлық қазақ т≥л≥ндег≥ дайын реферат, курстық, дипломдық жұмыстардың толық жаңартылған т≥з≥м≥ келт≥р≥лген, керек жұмысыңызды осы файлдың ≥ш≥нен ≥здеп тауып алуға болады! ∆ұмыстардың саны: 10 000 астам

 упить работу | ќбмен рефератами | ƒобавить реферат | ѕосмотреть схему проезда |  онтакты

 

 

наш адрес: г. јлматы ул. ћасанчи 102. отдельный вход. " енсе"
тел. 292-81-44
сот. тел: +7 (700) 410-05-68
+7 (701) 740-64-05


ѕедагогика:

1. ’алықтық педагогика Ётнопедагогика материал.
2. Ётнопедагогика методичка.
3. 3сыныпта еңбекке баулу пән≥н оқытуда оқушылардың еңбек тәрбиес≥н жет≥лд≥ру курстық жұмыс .
4. јҚЎ-тың б≥л≥м жүйес≥н≥ң Қазақстанға әсер≥ материал.
5. јна құрсағындағы тәрбие материал.
6. Әл-‘арабид≥ң педагогикалық көзқарасы реферат.
7. Әл≥ппе ашық сабағы материал.
8. Ѕалалар мен жасөсп≥р≥мдерд≥ң өсу≥ мен даму жалпы заңдылығы реферат.
9. Ѕалалар ойыны және оның ер≥кт≥ дамытудағы мән≥ курстық жұмыс.
10. Ѕастауыш мектеп мұғал≥м≥ курстық жұмыс.
11. Ѕастауыш мектеп оқушыларының сөйлеу қаб≥лет≥н дамыту курстық жұмыс.
12. Ѕ≥л≥м беруд≥ ақпараттандыру реферат.
13. √еографи¤ пән≥н оқытуда ақпараттық технологи¤ны енг≥зу тәж≥рибем материал.
14. ≈лд≥ң болашағын б≥л≥мд≥ ұрпақ айқындайды реферат.
15. ∆асөсп≥р≥м кез және оның ерекшел≥ктер≥ реферат.
16. ∆оғарғы бiлiм ордалары реферат.
17. ∆оғары мектеп дидактикасының даму процес≥ реферат.
18.  ≥ш≥ мектеп жасындағы оқушылардың эстетикалық тәрбиес≥н қалыптастыру курстық жұмыс.
19. Қазақстанда жоғары педагогикалық б≥л≥м беруд≥ң қалыптасу мен дамуы реферат.
20. Қазақстандағы б≥л≥м беру перспективалары және шетелдег≥ б≥л≥м беру өзд≥к жұм.
21. Қазақстандағы және шетелдердег≥ б≥л≥м беру жүйес≥ реферат.
22. Қазақстандағы педагогикалық ойдың қалыптасуы курстық жұмыс.
23. Қазақстанның б≥л≥м беру проблемалары мен перспективалары курстық жұмыс.
24. Қиын балалар тәрбиес≥ реферат.
25. Қиын балаларды тәрбиелеу курстық жұмыс.
26. ћектептег≥ педагогикалық технологи¤ны жүзеге асыру курстық жұмыс.
27. ћенталитет, қазақтың д≥н≥ материал.
28. ћен≥ң ел≥м Қазақстан ойын сабақ материал.
29. ѕедагогика ғылымы реферат.
30. ѕедагогика ∆ћ оқытудың формалары реферат.
31. ѕедагогика өзд≥к жұмыс.
32. ѕедагогика пән≥, құрылымы және зерттеу тәс≥лдер≥ реферат.
33. ѕедагогикадан мақалалар жиыны материал.
34. ѕедагогикалық инноваци¤ туралы түс≥н≥к реферат.
35. ѕолимәдени б≥л≥м беру материал.
36. “әрбие а¤сы жеке адам және оның дамуының ≥шк≥, сыртқы факторлары материал.
37. “әрбие процес≥н≥ң түс≥н≥г≥ реферат.
38. “әрбие реферат.
39. “әрбие туралы түс≥н≥к реферат.
40. “үрл≥ елдердег≥ және Қазақстандағы қаз≥рг≥ б≥л≥м беру жүйес≥ курстық жұмыс.
41. ?жымды қалыптастыру және оның оқушы тұлғасына ықпалы өзд≥к жұмыс.
42. ‘араби және педагогика материал.

<< Ќа главную

 

©2008 REFERATTAR-KZ.NAROD.RU


Hosted by uCoz