REFERATTAR-KZ.NAROD.RU

курсовые работы, рефераты на казахском ¤зыке

 
Қазақша жұмыстар тiзiмi: файл Base_ref.rar

Ѕұл файлда б≥здег≥ барлық қазақ т≥л≥ндег≥ дайын реферат, курстық, дипломдық жұмыстардың толық жаңартылған т≥з≥м≥ келт≥р≥лген, керек жұмысыңызды осы файлдың ≥ш≥нен ≥здеп тауып алуға болады! ∆ұмыстардың саны: 10 000 астам

 упить работу | ќбмен рефератами | ƒобавить реферат | ѕосмотреть схему проезда |  онтакты

 

 

наш адрес: г. јлматы ул. ћасанчи 102. отдельный вход. " енсе"
тел. 292-81-44
сот. тел: +7 (700) 410-05-68
+7 (701) 740-64-05


—алық:

1. “абыс салығы корпоративт≥к курстық жұмыс2.
2. “абыс салығы корпоративт≥к курстық жұмыс.
3. Ўетелдерд≥ң салық жүйес≥ курстық жұмыс.
4. Cалық лекци¤лары.
5. јлымдар курстық жұмыс.
6. јрнайы салық режим≥ курстық жұмыс.
7. јрнайы салық режим≥ реферат.
8. ∆анама салық курстық жұмыс.
9. ∆еке кәс≥пкерл≥кке салық салу курстық жұмыс.
10. ∆еке табыс саласының экономикалық мән≥ және қызмет ету ерекшел≥ктер≥ курстық жұмыс.
11. ∆еке табыс салығы және оның салық жүйес≥ндег≥ рол≥ курстық жұмыс.
12. ∆еке табыс салығы реферат.
13. ∆еке табыс салығының теори¤лық мәселелер≥ материал.
14. ∆еке тұлғалардың төлейт≥н салықтары курстық жұмыс.
15. ∆ер салығы курстық жұмыс1.
16. ∆ер салығы курстық жұмыс2.
17. ∆ер салығы курстық жұмыс3.
18. ∆ер салығы курстық жұмыс4.
19. ∆ер салығы реферат.
20. ∆ылжымайтын мүл≥кке салық салу материал.
21.  әс≥пкерл≥к қызметке салық салу курстық жұмыс.
22.  әс≥пкерл≥к қызметттег≥ салық салуына салыстырмалық талдау курстық жұмыс.
23.  әс≥порындарда салық салудың нег≥здер≥ курстық жұмыс.
24.  орпоративт≥к табыс салығы және оның бюджет к≥р≥стер≥н қалыптастырудағы рол≥ реферат.
25.  орпоративт≥к табыс салығы шетелдерде және Қазақстанда материал.
26.  орпораци¤лық табыс салығы материал.
27.  өл≥к салығы реферат2.
28.  өл≥к салығы реферат.
29. Қазақстанның салық жүйес≥ курстық жұмыс.
30. Қосылған құн салығы жаңа вар курстық жұмыс.
31. Қосылған құн салығы курстық жұмыс.
32. Қосылған құн салығы реферат2.
33. Қосылған құн салығы туралы материал.
34. Қосылған құнға салынатын салық реферат.
35. Қ–-дағы халықаралық салық салу курстық жұмыс.
36. ћенш≥кке салынатын салыктар курстық жұмыс.
37. ћүл≥к салығы курстық жұмыс.
38. —алық әк≥мш≥л≥г≥н жүрг≥зу лекци¤
39. —алық және салық салу есеб≥ реферат.
40. —алық жүйес≥ курстық жұмыс5.
41. —алық жүйес≥ қалыптасу және даму кезеңдер≥ курстық жұмыс1.
42. —алық жүйес≥ қалыптасу және даму кезеңдер≥ курстық жұмыс2.
43. —алық жүйес≥ реферат.
44. —алық жүйес≥ндег≥ акцизд≥ң рол≥ курстық жұмыс.
45. —алық жүйес≥ндег≥ жанама салықтың мән≥ мен рол≥ курстық жұмыс.
46. —алық жүйес≥н≥ң қаз≥рг≥ жағдайы курстық жұмыс.
47. —алық заңдарын бұзғаны үш≥н жауапкерш≥л≥к лекци¤
48. —алық механизм≥ курстық жұмыс.
49. —алық механизм≥ реферат.
50. —алық м≥ндеттемес≥ шетелде материал.
51. —алық режим≥ кәс≥пкерл≥к қызметтег≥ курстық жұмыс.
52. —алық салу туралы сұрақ жауаптар материал.
53. —алық салуды ұйымдастыру реферат.
54. —алық салудың экономикаға және әлеуметт≥к салаға әсер≥ курстық жұмыс.
55. —алық салудың экономикаға және әлеуметт≥к салаға әсер≥ реферат.
56. —алық са¤саты курстық жұмыс2.
57. —алық са¤саты курстық жұмыс.
58. —алық са¤саты реферат2.
59. —алық са¤саты реферат.
60. —алық түрлер≥ реферат.
61. —алық ұғымы және оның әлеуметт≥к-экономикалық мән≥ курстық жұмыс.
62. —алықтар схема.
63. —алықтық бақылау курстық жұмыс1.
64. —алықтық бақылау курстық жұмыс.
65. —алықтық бақылау реферат.
66. —алықтық бақылаудың Қазақстан –еспубликасындағы жет≥лд≥ру бағыттарын анықтау курстық жұмыс.
67. —алықтық бақылаудың теори¤лық нег≥здер≥, оның қаржылық бақылау жүйес≥нде алатын орны курстық жұмыс.
68. —алықтық м≥ндеттемелер лекци¤
69. —алықтық реттеу реферат.
70. —алықтың акцизд≥к түрлер≥ курстық жұмыс.
71. —алықтың мән≥ және салық жүйес≥ курстық жұмыс.
72. —алықтың мән≥ функци¤сы реферат.

<< Ќа главную

 

©2008 REFERATTAR-KZ.NAROD.RU


Hosted by uCoz